วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ


ตารางการเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ
พยัญชนะไทย
พยัญชนะอังกฤษ
ตัวต้น(Initial)
ตัวสะกด(Final)
K
k
   
Kh
k
Ng
ng
       
Ch
t
Y
n
    ฑ(บางคำ)
D
t
 
T
t
         
Th
t
 
N
n
B
p
P
p
   
Ph
p
 
F
p
M
m
Y
-
R
n
 
L
n
W
-
  ทร     
S
t
 
H
-
หมายเหตุ  ตัวสะกดแม่กด = t  , แม่กบ =p , แม่กน=n, แม่กง=ng, แม่กม=m , แม่กก=k


การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
สระภาษาไทย
สระภาษาอังกฤษ
อะ  อั  อา
a
อำ  อาม
am
อิ  อี
i
อึ  อื  อุ  อู
u
เอะ  เอ็  เอ
e
แอะ  แอ
ae
โอะ  โอ  เอาะ  ออ
o
เออะ  เออ
oe
ใอ  ไอ  อัย  ไอย  อาย
ai
เอียะ  เอีย
ia
เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว
ua
เอา  อาว
ao
อุย  อูย
ui
โอย  ออย
oi
เอย
oei
เอือย   อวย
uai
อิว
iu
เอว
eo
แอว
aeo
เอียว
ieo
ฤ(รึ)  ฤา(รือ)
Ru
ฤ(ริ)
Ri
ฤ(เรอ)
Roe
  ฦา
Lu